OGŁOSZENIEO SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI WIERZYTELNOŚCI

Szczegóły ogłoszenia

Lokalizacja
Krakow, Małopolskie
Cena
1 zł
Wysłany
2 years temu

Dodatkowe Szczegóły

Identyfikator ogłoszenia
214
Wyświetlenia ogłoszeń
547
Stan techniczny
Nie uszkodzony

Opis

OGŁOSZENIEO SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

WIERZYTELNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

Na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 10sierpnia 2021 roku, sygn. akt VIII GUp 2/14/S Syndyk masy upadłości MirosławaGrabackiego wspólnika spółki cywilnej "Twierdza" w upadłościlikwidacyjnej w Zielonkach oraz Syndyk masy upadłości Piotra Skrobowskiegowspólnika spółki cywilnej "Twierdza" w upadłości likwidacyjnej wZielonkach oferuje do sprzedaży za zgodą Sędziego-Komisarza w drodze sprzedażyz wolnej ręki wierzytelności Upadłego określone w Załączniku do wniosku Syndykao wyrażenie zgody na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki.

Sprzedaż z wolnej ręki wierzytelnościUpadłego odbywać się będzie na następujących warunkach:

1. Sprzedaży podlega majątek Upadłego tj. pakiet wierzytelności - uwzględniający należności główne, odsetki, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych określone w Załączniku do wniosku Syndyka o wyrażenie zgody na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki, sygn. akt VIII GUp 2/14/S.

2. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, oferującego najwyższą cenę i spełniającego pozostałe warunki Sprzedaży.

3.Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

4.Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania, o ile spełnia pozostałe warunki Sprzedaży.

5.Elementy które ma spełniać ofertaokreślone są w Warunkach Sprzedaży.

6. Warunkiemrozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10% oferowanej kwoty na konto nr: 53 2490 0005 0000 4000 8609 5608, najpóźniej w 22 listopada 2021roku, przy czym za datę wpływu wadium uznaje się datę uznania rachunkubankowego masy upadłości.

7. Ofertynależy składać do dnia 19 listopada 2021roku, do godziny 13:00, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie z napisem „SprzedażWierzytelności MIROSŁAW GRABACKI, PIOTR SKROBOWSKI - 23.11.2021” operatorempocztowym/kurierem na adres Aleja Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków, przy czymdecyduje data wpływu do Biura Syndyka

8. Zapłataustalonej ceny nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży.

9. Podokonaniu wyboru oferenta jego wadium zostanie zaliczone na poczet cenynabycia, natomiast pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone porozstrzygnięciu Sprzedaży.

10.  Syndykzastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak również do jej odstąpieniabez podania przyczyny.

11. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania nasprzedaż przedmiotu postępowania.

12. Informacjedotyczące sprzedaży można uzyskać we wszystkie dni powszednie, lub wuzgodnionym telefonicznie terminie - nr tel. (12) 623-05-91, bądź mailowo:sekretariat@kancelariaklima.pl

13. Wszelkie opłaty związane z nabyciem wierzytelności ponosi nabywca.

14.  Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021 roku, godz. 15:30, w miejscu:Skawina 32-050, ul. Krakowska 41, III piętro, w obecności wszystkichzainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masyupadłości.

15. Rozpoznanie ofert dokonane zostanie podwzględem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżejokreślone (jak również w Warunkach Sprzedaży) oraz zaproponowanych cen nabycia.

16.  Osoba (osoby), której oferta zostaniewybrana, jest zobowiązana stawić się w wyznaczonym przez Syndyka miejscu iterminie celem zawarcia umowy sprzedaży. Cała oferowana kwota powinna wpłynąćna rachunek masy upadłości najpóźniej przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

17.  Zastrzega się możliwość odwołania wcałości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka lubSędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Pokaż więcej

Recenzje (0)

214

Pliki cookie

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka plików cookie

Akceptuj